The Planted Tank Forum - View Single Post - When will we see Bucephalandra?
View Single Post
post #61 of (permalink) Old 01-08-2012, 10:06 PM
Crispino L Ramos
Planted Tank Guru
 
Crispino L Ramos's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Phoenix, Arizona
Posts: 2,466
"Powiedział pan, że zapewniają wysoką dwutlenku węgla. Jak dajesz Bucephalandra wysoki poziom dwutlenku węgla? Innymi słowy, ile dwutlenku węgla dajesz roślin.Quartz kamieni musi wyglądać pięknie jako substratu. Chciałbym wiedzieć, gdzie kupić kwarc żwiru w Arizonie. Widzę kwarcu na pustyni, ale to w ochronie ziemi.Dziękujemy za udzielenie nam więcej informacji na temat akwarium Bucephalandra."

You said that you provide high carbon dioxide. How do you give your Bucephalandra high level of carbon dioxide? In other words, how much carbon dioxide do you give the plants.

Quartz stones must look beautiful as a substrate. I wish I know where to buy quartz gravel in Arizona. I see quartz in the desert but it's in protected land.

Thank you for giving us more information about your Bucephalandra aquarium.

Crispino L Ramos is offline  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome